Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 5 Promovarea măsurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenţie 5.2 Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă
Titlul proiectului: Program integrat de formare pentru resursa umană din mediul rural braşovean

Nr. înregistrare: 40 /31.05.2012

ANUNŢ PUBLICITAR DE ACHIZIŢIE
Servicii de auditare financiară
Cod CPV: 79212100-4

SC PRO SAFETY CONSULTING SRL lansează următorul anunț publicitar la procedura de atribuire a contractului pentru achiziţia de Servicii de auditare financiară necesare în cadrul proiectului “PROGRAM INTEGRAT DE FORMARE PENTRU RESURSA UMANĂ DIN MEDIUL RURAL BRAȘOVEAN”, POSDRU/110/5.2/G/87021, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

OBIECTUL CONTRACTULUI:
Servicii de auditare financiară, Cod CPV 79212100-4, în vederea derulării proiectului pentru contractul POSDRU/110/5.2/G/87021.
Auditorul verifică faptul că toate cheltuielile declarate de Beneficiar în cererile de rambursare intermediară sau finală sunt reale, înregistrate corect și eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanțare și emite un raport de verificare a cheltuielilor în conformitate cu formatul standard furnizat de AMPOSDRU.
Perioada de implementare a proiectului: 02.04.2012-30.09.2013
Valoarea totală a proiectului este de 618122 lei

SPECIFICAȚII TEHNICE: Conform documentației pentru ofertanți
Auditorul financiar va respecta instrucţiunile şi procedurile precizate în Cerinţele privind verificarea cheltuielilor de către un auditor financiar independent şi Manualul Beneficiarului publicate la:
http://www.fseromania.ro/images/downdocs/11_cerinte_verificarea_cheltuielilor.pdf, şi http://www.fseromania.ro/images/downdocs/manual_operational_beneficiari_revizuit291009.pdf
aplicabile la data semnării contractului precum şi modificările pe care acestea pot să le sufere din partea AMPOSDRU şi toate instrucţiunile primite de către beneficiar din partea AMPOSDRU și comunicate prestatorului (auditor financiar).

FINANȚAREA ACHIZIȚIEI:
SC PRO SAFETY CONSULTING SRL a demarat în data de 2 aprilie 2012 proiectul “PROGRAM INTEGRAT DE FORMARE PENTRU RESURSA UMANĂ DIN MEDIUL RURAL BRAȘOVEAN”. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare” – Domeniul major de intervenţie 5.2.” Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”, în conformitate cu contractul de finanțare POSDRU/110/5.2/G/87021.

PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI:
Procedura de cercetare a pieței – studiu al pieței.

CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂȘTIGĂTOARE:
Prețul cel mai scăzut.

TERMENUL-LIMITĂ DE DEPUNERE A OFERTELOR:
08.06.2012, ora 10

ADRESA LA CARE SE TRIMIT OFERTELE:
Ofertele de preț se vor depune direct sau pe cale poștală la sediul SC PRO SAFETY CONSULTING SRL (Brașov, str. Dr. Victor Babeș Nr. 36 Etaj I, Birou 11 Cod poștal 500073, România), începând cu data de 01.06.2012, până în data de 08.06.2012, ora 10.

OBȚINEREA DOCUMENTAȚIEI PENTRU OFERTANȚI:
Documentaţia de achiziţie se poate obţine gratuit, în urma solicitării scrise adresate direct achizitorului, la sediul acestuia sau prin e-mail, cu precizarea datelor de identificare ale solicitantului.

DATELE DE CONTACT ALE ACHIZITORUL- SC PRO SAFETY CONSULTING SRL:
Adresa: str. Dr. Victor Babeș Nr. 36 Etaj I, Birou 11, Brașov, Cod poștal 500073, România
Telefon: 0368-420 150, fax: 0368-420 150,
E-mail:office@ prosafety.ro,
Web:www. prosafety.ro
Persoana de contact: Andreea Bradu

ANUNŢ
publicat pe pagina de internet a proiectului „www. prosafety.ro ” la data de 31.05.2012

Conținutul acestui material nu reprezintă in mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro